رسوایی های کشف شده در ‎بورس تهران نیز نشان داد مدیران فعلی سازمان بورس اراده ای برای بهبود اوضاع ندارند.

ادامه خبر