اتاق بازرگانی تهران با استفاده از داده های بین المللی، گزارشی از وضعیت اقتصاد جهان و ایران پس از بحران سال گذشته کرونا ارائه کرده است.

ادامه خبر