بر اساس بند ق ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ماشین آلات تولیدی بدون پرداخت عوارض گمرکی می توانند به کشور وارد شوند، اما ...

ادامه خبر