بخشنامه بودجه 1401 رشد حقوق ها را علی الحساب 10 درصد در نظر گرفته و همزمان قصد دارد با افزایش یارانه، کاهش قدرت خرید حقوق ...

ادامه خبر