تاکنون شش هزار هکتار زمین برای این طرح شناسایی شده و به نظر می رسد این اولین گام برای آغاز این طرح است.

ادامه خبر