معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو از تحویل تعهدات تارا اتوماتیک در آینده ای نزدیک خبر داد.

ادامه خبر