جمهوری اسلامی به سرمقاله اخیر کیهان درباره طالبان پاسخ داد.

ادامه خبر