حدود دو هفته است که ترمز صعود بازار سرمايه کشيده شده است؛ به طوريکه شاخص کل بورس که از مرز يک ميليون و ۵۰۰ هزار واحد...

ادامه خبر