کارشناس بازار سرمایه گفت: وزن عرضه اولیه و کمابیش نوع رفتار سرمایه گذار می تواند بر بازار موثر باشد.

ادامه خبر