سارق حرفه ای که 5 بار به اتهام گوشی قاپی به زندان افتاده بود، به خاطر شرط بندی با هم سلولی اش فقط یک ساعت بعد از آزادی نقشه سرقت هایش را از سر گرفت.

ادامه خبر