۴ شرور مسلح که به اتهام سرقت مسلحانه، قدرت نمایی و درگیری های شدید تحت تعقیب پلیس بودند با پیگیری مأموران انتظامی شهرستان ایرانشهر دستگیر شدند.

ادامه خبر