این روزها لایحه ای با عنوان طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در مجلس بررسی می شود که بندهایی از آن بسیار ...

ادامه خبر