براساس تبصـره 16 قانون بودجه کشور در سالجاری بانک مــرکزی مکلف است از طریق بانک های عامـــل 900 میلیارد تومان از منابع ...

ادامه خبر