این روزها خبر بازگشت برندهای خارجی در حوزه لوازم خانگی سروصدای زیادی به پا کرده است؛ از طومار چندهزارنفری کارگران لوازم خانگی که ...

ادامه خبر