معامله کوچک متراژها در بین فایل های موجود مناطق شهری که از بازه قیمتی بین 700 میلیون تومان تا محدوده 1 میلیارد تومان قیمت ...

ادامه خبر