گزارش تحولات بازار مسکن در مردادماه نشان مي دهد که شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري رشدي به ترتيب معادل...

ادامه خبر