قیمت انواع خودروهای ساخت داخل (صفر) در ۲۲ سال گذشته در مقایسه با امروز منتشر شد.

ادامه خبر