خب برای اینکه مطمئن شیم که اودینگی که در فلش گذاشتیم کار میکنه یا نه
بعد از اینکه فلش تمام شد و لودینگ رو گذاشتیم به این صورت عمل میکنیم :

در خود برنامه فلش بعد از اتمام فلش کلیدهای Ctrl+Enter رو میزنیم و صبر میکنیم فلش آماده شود
حال بعد از آماده شدن در همان قسمتی که فلش را نشان میدهد یک بار دیگر کلیدهای ترکیبی Ctrl+Enter را میرنیم
اگر لودینگ درست باشد شروع به لود کردن فلش میکند

حال اگر می خواهید ببینید فلش چگونه در حال لود شدن است کلید های ترکیبی Ctrl+B را فشار میدهیم
حال در قسمت بالا چگونگی لود شدن را به شما نشان میدهد

حال اگه میخواهید ببینید که فلش شما با مودمهای گوناگون چگونه لود میشود
از منوی Debug میتونید یکی از سرعتها رو انتخاب کنید و چگونگی فلش با آن سرعت را ببینید