وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سال گذشته 680 هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق بازار سرمایه برای اقتصاد کشور انجام شد.

ادامه خبر