هر کیلوگرم مرغ زنده از تولیدکنندگان درب مرغداری ها ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان خریداری می شود...

ادامه خبر