هم زمان با رشد قیمت ارز و همچنین کاهش عرضه خودروسازان، قیمت ها در بازار خودرو افزایش یافت، به طوری که این رشد قیمت در مورد برخی خودروها تا 28 میلیون تومان بوده است.

ادامه خبر