بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و تورم در عربستان ادامه خواهد داشت.

ادامه خبر