بر اساس مشاهدات میدانی قیمت هر کیلو هویج در میوه فروشی های سطح شهر تهران به بیش از...

ادامه خبر