از آنجایی که اقتصاد در بیشتر مشاغل و در سال های اخیر با فراز و نشیب بسیاری همراه بوده است، استخدام در صنعت حسابداری و امور مالی نیز این فراز و نشیب را ...

ادامه خبر