ما شاهد این موضوع بودیم که با وجود تعطیلات چندروزه باز هم مردم به سفر های خود ادامه دادند و توجهی به این اقدامات وشیوه نامه ها نداشتند.

ادامه خبر