مدیرعامل توانیر گفت: محدودیت برق تا پایان مرداد به دلیل شرایط تولید نیروگاه های برق آبی، گرمای شدید، خشکسالی و افزایش مصرف برق ...

ادامه خبر