کارشناس اقتصادی گفت: اگر کارفرما اقدام به اخراج یک کارگر کند، باید میزان مشخصی جریمه پرداخت کند که در ایران این هزینه اخراج برابر با ...

ادامه خبر