عضو اتاق بازرگانی گفت : اگر این شرایط ادامه پیدا کند، مرغ دست کم به کیلویی...

ادامه خبر