اله یاری:تولیدی وجود ندارد که بخواهیم آن را به صورت سهمیه بندی عرضه کنیم.

ادامه خبر