زمان اجرای دومین مرحله فروش فیدلیتی به دلیل تعطیلی مراکز مالی و بانک ها، تغییر پیدا کرد.

ادامه خبر