عرضه دام در تهران در 3 مرکز ثابت و 12 مرکز موقت طی روزهای عرفه و عید قربان با حضور و نظارت دامپزشکان انجام می شود.

ادامه خبر