اگرچه خشکسالی در بروز چالش کم آبی در استان خوزستان موثر بوده اما زنجیره ای از سوءمدیریت ها، تبعات خشکسالی را تشدید و شرایط را برای ...

ادامه خبر