هر گونه گرانفروشی بیش از نرخ مصوب تخلف است و با آن مقابله می شود.

ادامه خبر