منطقه 15 شهرداری یکی از مناطق شهری تهران است که در جنوب شرقی شهر تهران قرار دارد. مهم ترین بخش آن شهرک های مسعودیه و ...

ادامه خبر