نماينده سلماس در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به برنامه ریزی مدیران سایپا برای ادامه تولید خودرو در دوران تحریم گفت: اقدام سایپا در دوران تحریم قابل تقدیر است.

ادامه خبر