گزارش سندیکای صنعت برق ضمن کم اهمیت دانستن نقش استخراج رمز ارزها، افت تدریجی سرمایه گذاری در صنعت برق را به عنوان عامل اصلی خاموشی ها نشان میدهد.

ادامه خبر