یک کارشناس اقتصادی گفت: پول های کاغذی از بین خواهند رفت و تمام اسناد و مدارک تجاری کاغذی مانند برات، سفته، بارنامه، قبض انبار و ...

ادامه خبر