در هفته منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، به دلیل مشخص نشدن نتیجه مذاکرات وین، سقف های قیمتی شکل گرفته در بازار شکسته شد و ...

ادامه خبر