همه گیری کرونا روی زنان بی  اندازه اثر داشته است اما در حالی که جهان کم کم دارد فعالیت را از سر می گیرد، آیا موسسه های مالی می توانند از ...

ادامه خبر