آمار بانک مرکزی درباره چک های برگشتی در دومین ماه سال جاری نشان می دهد که در این ماه 670 هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و ...

ادامه خبر