رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه مردم دیر یا زود متوجه می شوند دولت در این شرایط سخت جنگ اقتصادی تا چه اندازه تلاش کرده است.

ادامه خبر