گروه بهمن قیمت قطعی و زمان فروش خودرو فیدلیتی را اعلام کرد.

ادامه خبر