خودرو را می توان دومین صنعت بزرگ در کشور دانست که طی روز های اخیر سرفصل بسیاری از اظهارنظر ها و مناظرات کاندیدا های انتخابات ...

ادامه خبر