بررسی ها از بازار مسکن نشان می دهد به رغم ثبات نسبی در قیمت ها، اما بخشی کوچکی از متقاضیان نسبت به ورود به بازار ترقیب شده اند.

ادامه خبر