2 مرد جوان که در پوشش مسافر از 14 راننده به روش خفت گیری سرقت کرده بودند صبح روز گذشته در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند.

ادامه خبر