مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها گفت: ثبت نام از متقاضیان جدید تکلیف قانونی مجلس است و در صورت انجام فرایند ثبت نام و ...

ادامه خبر