بخش اندکی از گروه مصرفی در بازار مسکن مجاب به ورود شده و گزارش های میدانی از افزایش نسبی تحرک این افراد نسبت به اردیبهشت ماه ...

ادامه خبر