عربستان از زمان شیوع کرونا با مشکل مهمی در زمینه برگزاری مراسم حج مواجه شده است.

ادامه خبر