محور اصلی سوالات مربوط به تحصیل و اشتغال بانوان است و نگرانی ها از این بابت است که چگونه زنان با الگوی سوم در عین عمل به مسئولیت های خود در جامعه فعالیت و تاثیرگذاری اجتماعی داشته باشند.

ادامه خبر