رئیس جمهوری روسیه گزارش روزنامه "واشنگتن پست" درباره ارائه یک سیستم ماهواره ای پیشرفته روسی به ایران را رد کرد.

ادامه خبر